Make your own free website on Tripod.com

 

              

  Postovane kolege 

 

 

na  trecoj skuopstini LKS odzanoj  juna 13 2007  god usvojeni su svi predlozi u vezi clanarine , nadoknade za upis i izdavanje licenci , kao predlozi poslovnika.
Takode na skupstrini LKS izabrani su : direktor komode Dr Tatjana Radosavljevic Bgd
                                         pomocnik direktora komore Dr Aleksandar Radosavljevic Nis
                                         pomocnik direktora komore Dr Branko Jovanovic Krealjevo
 
                                       predsednik skupstine LKS Prodf Dr Milan Antonic Novi Sad
                                       podpresednik skupstine LKS Dr Nada Radovancev Beograd
                                       potpresednik skupstine LKS  Dr Miroslav Peric Gracanica
 
                                  izabrana je vecina clanova upravnog odbora ( 11 od 18) sa predsednikom  Dr Zoran Bulatovic Novi Sad  i potpresednikom Dr Miljko Pejic Uzice            
                                  izabrano je 5 clanova nadzornog odbora i Predsednik nadzornog odbora - Dr Marjan Novakovic VMA                 
 

 

 

Na skupstini regionalne lekarske komore za jugoistocnu Srbiju odrzane dana 23.1.2007 u Nisu  izabrani su organi regionalne lekarske komore :

 

predednik regionalne komore za jugoistocnu Srbiju Dr Miodrag Simic radiolog Nis

potpresednik regionalne komore Dr Aleksandar Radosavljevic  Dom Zdravlja Nis

popresednik Dr Snezana Jovanovic  Nis

 

   odbor za strucni nadzor dr Maja Milorada Stojanovic anesteziolog hitna pomoc Nis

   odbor za javno zdravlje i primarnu zdrastvenu zastitu u drzavnoj praksi dr Sladana Majkic medicina rada Nis

   odbor sa sekundarnu i tercijarnu zdrastvenu zastitu u drzavnoj praksi Dr Mirko Nikolic pedijatar  Zajecar

   odbor za primarnu zdrastvenu zastitu u privatnoj svojini ...

   odbor za sekundarnu i tercijarnu zdavstvenu zastitu u provatnoj svojini...

   odbor za medicinsku etiku dr Slavica Mladenovic transfuziolog Vranje

   odbor za medicinsko obrazovanje Prof dr Marina Deljanin Ilic internista Niska Banja

   odbor za medunarodnu saradnju (nije izabran)

 

   presednik izvrsnog odbora Dr Verica Pavlovic  Nis

   potpredsednik Dr Veselin Koprivica anesteziolog Prokuplje

   clanovi izvrsnog odbora:

         dr Dragoslav Aleksic pedijatar, Leskovac

         dr Zvonimir Pantic ginekolog, Bor

         dr Zivorad Didic urolog, Bor

         dr Ljubica Dindic internista kardiolog, Krusevac

 

 

   predsednik skupstine regionalne komore za jugoistocnu Srbiju dr Steva Stanisic

   potpresednik skupstine dr Ljubica Zivkovic  iz Vlasotinaca

 

Clan skupstine Lekaske Komore Srbije
ispred lekara drzavnog sektora Branicevskog okruga
Dr med. Milos Brankovic

 

Na osnovu člana 25. stava 4. Statuta Lekarske komore Srbije i Privrednog savetnika broj 01 i 02/2007. Skupština Komore je na svojoj 3. Konstitutivnoj sednici održanoj 13 juna 2007. godine donela:

 

ODLUKU O NAKNADI MATERIJALNIH TROŠKOVA

ČLANOVIMA I ZAPOSLENIMA U LKS I REGIONALNIM KOMORAMA ZA 2007. GODINU

 

Član 1.

      Lekarska komora Srbije i regionalne Lekarske komore vrše naknadu materijalnih troškova svojim članovima i zaposlenima isplatom sledećih troškova:

  • dnevnica za službena putovanja u zemlji

  • dnevnica za službena putovanja u inostranstvu

  • naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu

  • naknada autobuske, vozne ili avionske karte za službena putovanja u zemlji ili inostranstvu

Član 2.

Dnevnica za službena putovanja u zemlji iznosi najviše 1.200,00 dinara dnevno, pri čemu se troškovi prevoza i prenoćišta priznaju u celini prema priloženim računima.

 

Član 3.

Dnevnica za službena putovanja u inostranstvo isplaćuje se najviše u visini neoporezovanog iznosa koji je propisan Uredbom o izdacima za službeno putovanje (»Službeni glasnik RS«, br. 57/04), pri čemu se troškovi prevoza i prenoćišta priznaju u celini prema priloženim računima

 

Član 4.

Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu isplaćuje se u visini do 30% od propisane cene za jedan litar super benzina po pređenom kilometru.

 

Član 5.

Lekarska komora Srbije vršiće naknadu materijalnih troškova predsednika, potpredsednika Komore i svojih zaposlenih, kao i troškova međunarodnih putovanja za obavljanje poslova u ime Lekarske komore Srbije.

Nadoknadu svih ostalih troškova, obuhvatajući i troškove sastanaka Skupštine, Upravnog odbora i posebnih odbora Lekarske komore Srbije, vršiće regionalne Lekarske komore.

 

Član 6.

      Izmene i dopune ove Odluke donose se po istom postupku po kojem se donosi Odluka.

 

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se objavljuje u glasilu i na Internet stranici Komore.

Beograd 15.3.2007. 

Predsednik Skupštine Lekarske komore Srbije


 

Na osnovu člana 10. tačka 9. i člana 27. Statuta Lekarske komore Srbije Skupština Komore je na svojoj 3-oj konstitutivnoj sednici održanoj 13. juna 2007. godine donela:

 

ODLUKU O VISINI JEDNOKRATNE NAKNADE

ZA UPIS U KOMORU ZA 2007 GODINU

 

Član 1.

Naknada za upis u Imenik Komore za sve lekare iznosi 6000,00 dinara jednokratno.

 

Član 2.

Naknada iz prethodnog člana se uplaćuje na žiro račun regionalne Lekarske komore na čijoj teritorijalnoj nadležnosti član Komore živi uz obaveznu naznaku: poziv na broj:

      1 - JMBG – mesec i godina uplate (mmgg)

      Naknada za upis mora biti prikazana kopijom uplatnice pre izdavanja rešenja o upisu u Imenik Komore.

 

Član 3.

Odluka o visini jednokratne naknade za upis u Komoru za 2007. godinu primenjuje se 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Srbije.

 

Beograd 15.3.2007. 

Predsednik Skupštine Lekarske komore Srbije


 

Na osnovu člana 10. tačka 8. i člana 27. Statuta Lekarske komore Srbije Skupština Komore je na svojoj 3-oj konstitutivnoj sednici održanoj 15.3.2007. godine donela:

 

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2007. GODINU

 

Član 1.

Članarina za lekare zaposlene u državnim ustanovama i za zaposlene u privatnim ustanovama (nesamostalan rad) iznosi 0,8% od neto mesečne zarade.

 

Članarina predviđena stavom 1. ovog člana plaća se mesečno, prilikom obračuna zarade, preko ustanove u kojoj je član Komore zaposlen.

Članarina predviđena stavom 1. ovog člana za zaposlene u privatnim ustanovama može biti uplaćena i unapred za period od 6 ili 12 meseci, a uplaćuje se najkasnije 30 dana od početka obračunskog perioda.

 

Član 2.

Članarina za lekare osnivače privatne prakse iznosi 1,6% od ukupne bruto osnovice za obračun paušala ili od ukupno ostvarenog mesečnog prihoda ako se vrši knjigovodstveni obračun.

Članarina predviđena stavom 1. ovog člana plaća se mesečno, prilikom obračuna zarade, preko privatne ustanove čiji je član osnivač a uplaćuje se najkasnije 30 dana od početka obračunskog perioda.

Članarina predviđena stavom 1. ovog člana može biti uplaćena unapred i za period od 6 ili 12 meseci, a uplaćuje se najkasnije 30 dana od početka obračunskog perioda.

 

Pri prvoj uplati prilaže se potvrda o osnovici za plaćanje poreza i doprinosa.

 

Član 3.

Članarina za lekare zaposlene u privatnoj lekarskoj praksi, a koji su se ugovorom obavezali na tajnost čuvanja informacije o visini plate, članarina iznosi 12.000,00 dinara godišnje, odnosno 1000,00 dinara mesečno, a uplaćuje se najkasnije 30 dana od početka obračunskog perioda.

 

Član 4.

Članarina se uplaćuje na žiro račun regionalne Lekarske komore na čijoj teritorijalnoj nadležnosti član Komore živi uz obveznu naznaku poziva na broj:

ako ustanova plaća za člana: 2 - matični broj ustanove – mesec i godina uplate (mmgg)

ako član plaća sam (osnivač privatne prakse): 2 - JMBG – mesec i godina uplate (mmgg)

 

Član 5.

Kod uplaćivanja članarine ustanova ili poslodavac u obavezi su da regionalnoj Lekarskoj Komori po svakoj uplati dostave spisak lekara za koje se izvršena uplata sa sledećim podacima:

  • ime i prezime lekara

  • JMBG

  • osnovica obračuna

  • iznos obračunate i uplaćene članarine

  • period za koji je izvršena uplata (1, 6 ili 12 meseci)

 

Član 6.

Plaćanja članarine se oslobađaju nezaposleni lekari i lekari na stažu.

Plaćanja članarine privremeno se oslobađaju lekari koji ne ostvaruju dohodak zbog: porodiljskog odsustva, neplaćenog odsustva, služenja vojnog roka i dužeg bolovanja od 60 dana, pri čemu su dužni da dostave odgovarajuću potvrdu regionalnoj Lekarskoj komori u koju su upisani.

 

Član 7.

Članovi Komore koji su u zaostatku sa uplatama članarine dužni su kod naknadne uplate prihvatiti naplatu pripadajuće zakonske kamate.

 

Član 8.

Odluka o visini naknade za članarinu za 2007. godinu primenjuje se 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Srbije.

Beograd 15.3.2007.

Predsednik Skupštine Lekarske komore Srbije


Na osnovu člana 10. tačka 10. i člana 27. Statuta Lekarske komore Srbije Skupština Komore je na svojoj 3-oj konstitutivnoj sednici održanoj 13.6.2007. godine donela:

ODLUKU O VISINI NAKNADE

ZA IZDAVANJE LICENCE ZA 2007 GODINU

Član 1.

Naknada za izdavanje licence iznosi 2000,00 dinara jednokratno.

 

Član 2.

Naknada iz prethodnog člana se uplaćuje na žiro račun Lekarske komore Srbije, što će biti prikazano kopijom uplatnice pre izdavanja rešenja o izdavanju licence.

Naknada iz prethodnog člana se uplaćuje na žiro račun Lekarske komore Srbije uz obveznu naznaku: poziv na broj:

      3 - JMBG – mesec i godina uplate (mmgg)

      Naknada za izdavanje licence mora biti prikazana kopijom uplatnice pre izdavanja rešenja o izdavanju licence.

 

Član 3.

Odluka o visini naknade za izdavanje licence za 2007. godnu primenjuje se 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Srbije..

 

Predsednik Skupštine Lekarske komore Srbije

Beograd 15.3.2007.


Na osnovu člana 10. tačka 11. i člana 27. Statuta Lekarske komore Srbije Skupština Komore je na svojoj 2-oj konstitutivnoj sednici održanoj 13.6.2007. godine donela:

:

ODLUKU O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2007 GODINU

 

Član 1.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i uverenja članovima Komore iznosi 500,00 dinara jednokratno.

 

Član 2.

Naknada iz prethodnog člana se uplaćuje na žiro račun regionalne Lekarske komore na čijoj teritorijalnoj nadležnosti član Komore živi uz obveznu naznaku: poziv na broj:

      4 - JMBG – mesec i godina uplate (mmgg)

Naknada za upis mora biti prikazana kopijom uplatnice pre izdavanja izvoda, potvrda i uverenja.

 

Član 3.

Odluka o visini naknada za izdavanje izvoda, potvrda i uverenja za 2007. godinu primenjuje se 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Srbije.

Predsednik Skupštine Lekarske komore Srbije

Beograd 15.3.2007.


 

 

Pravilnik o postupku kandidovanja, načinu izbora i opoziva članova Skupštine i drugih organa Lekarske komore Srbije

 

I Osnovne odredbe

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom reguliše se postupak kandidovanja,način izbora i opoziva članova Skupštine i drugih organa Lekarske komore Srbije.

 

Član 2.

Organi Lekarske komore Srbiije su :skupština,upravni odbor,direktor i dva pomoćnika direktora,etički odbor,posebni odbori,sudovi časti,nadzorni odbor i komisija za posredovanje.

 

Član 3.

 

II Organi za sprovođenje izbora

Član 4.

Organi za sprovođenje izbora su Centralna izborna komisija Lekarske komore Srbije,izborne komisije regionalnih lekarskih komora, izborne komisije izbornih jedinica i Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Lekarske komore Srbije.

 

Član 5.

Centralna izborna komisija ima 5 članova i pet zamenika članova koje bira Skupština Lekarske komore Srbije sa mandatom od 5 godina.

Članove Centralne izborne komisije i njihove zamenike Skupštini Komore predlažu skupštine regionalnih lekarskih komora i to svaka po jednog člana i jednog zamenika člana.

Članovi Centralne izborne komisije između sebe biraju predsednika i zamenika predsednika Komisije.

Rad Centralne izborne komisije reguliše se Poslovnikom o radu Centralne izborne komisije Lekarske komore Srbije koji donose članovi Komisije na konstitutivnoj sednici ovog organa.

 

Član 6.

Izborne komisije regionalnih lekarskih komora imaju po pet članova i pet zamenika članova koje biraju skupštine regionalnih lekarskih komora na predlog izvršnih odbora regionalnih lekarskih komora.

Članovi izbornih komisija regionalnih komora iz svojih redova biraju predsednika i zamenika predsednika.

Mandat članova izbornih komisija regionalnih komora traje pet godina,a komisije rade na osnovu poslovnika o radu.

 

Član 7.

Izborne komisije izbornih jedinica imaju po tri člana i tri zamenika člana koje imenuje izborna komisija regionalne komore.

Članovi izbornih komisija izbornih jedinica iz svojih redova biraju predsednika.

Izborne komisije izbornih jedinica imenuju se najkasnije 45 dana pre dana održavanja izbora za skupštinu Komore ili regionalne komore,a mandat im prestaje danom objavljivanja konačnih rezultata.

 

Član 8.

Članovi Komisije za izbor i imenovanje biraju se na prvoj konstitutivnoj sednici svakog novog saziva Skupštine Lekarske komore Srbije, iz redova članova Skupštine.

Članove Komisije bira Skupština Komore,na predlog predsednika bivšeg saziva Skupštine.

Komisija ima 5 članova i to po jednog sa teritorije svake regionalne lekarske komore.

Članovi komisije između sebe biraju predsednika.

Komisija za izbor i imenovanje u skladu sa Statutom i ovim aktom,priprema i sprovodi izbore za sve organe koje bira Skupština Lekarske komore Srbije.

 

II Izbor članova Skupštine Lekarske komore Srbije

 

A.Opšte napomene

 

Član 9.

Izbore za Skupštinu Lekarske komore Srbije(u daljem tekstu:Skupština) raspisuje predsednik prethodnog saziva Skupštine,najmanje 90 dana pre isteka mandata prethodnog saziva.

U odluci o raspisaivanju izbora predsednik je dužan da navede tačan datum održavanja izbora kao i datum početka izbornih radnji.

 

Član 10.

Sve radnje oko pripreme i sprovođenja izbora obavlja Centralna izborna komisija Lekarske komore Srbije u saradnji sa izbornim komisijama regionalnih lekarskih komora.

 

Član 11.

Izborne komisije regionalnih komora dužne su da Centralnoj izbornoj komisiji najkasnije 45 dana pre dana održavanja izbora dostave spiskove izbornih jedinica na svojoj teritoriji,i imenuju izborne komisije tih izbornih jedinica.

 

Član 12.

Izbornu jedinicu čine doktori medicine

-zaposleni u jednoj zdravstvenoj ustanovi ili

-doktori medicine zaposleni u zdravstvenin ustanovama na teritoriji jedne opštine ili

-doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na teritoriji više opština jednog upravnog okruga ili

-doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na teritoriji više upravnih okruga u okviru regionalne komore.

 

Član 13.

U svakoj izbornoj jedinici bira se jedan ili više članova Skupštine Lekarske komore Srbije, uz poštovanje principa da se član Skupštine bira na 200 upisanih članova Komore.

Radi lakšeg formiranja izabranih jedinica,od broja navedenog u stavu 1. ovog člana može se odstupiti do ±5%,uz napomenu da ukupno odstupanje na teritoriji cele regionalne komore ne može biti veće od ±5%.

 

B.Postupak kandidovanja

 

Član 14.

Za člana Skupštine Komore može biti predložen i biran svaki član Komore upisan u Imenik Komore.

 

Kandidata za člana Skupštine Komore može predložiti svaki član Komore upisan u Imenik Komore.

 

Član 15.

Po raspisivanju izbora regionalne komore su dužne da sprovedu postupak predlaganja kandidata za članove Skupštine Komore najkasnije 45 dana pre dana održavanja izbora.

Regionalna komora obaveštava sve članove Komore sa svoje teritorije da se pisanim putem obrazložene kandidature dostavljaju kancelariji regionalne komore u roku od 30 dana od dana raspisivanja izbora.

 

Član 16.

Članovi skupština regionalnih komora dužni su da,svaki u svojoj izbornoj jedinici,organizuju zborove svih doktora medicine u roku od 15 dana od dana dostavljanja kandidatura.

Na zboru u svakoj izbornoj jedinici se bira radno predsedništvo od pet članova.

Radnom predsedništvu se dostavljaju sve kandidature u pisanom obliku, prispele za tu izbornu jedinicu.

Radno predsedništvo javno iznosi sve kandidature,uz navođenje imena predlagača,a doktori medicine,javnim glasanjem,većinom glasova prisutnih potvrđuju ili odbijaju kandidature.

Po obavljenom izjašnjavanju članovi radnog predsedništva i prisutni član Skupštine regionalne komore sastavljaju pisani zapisnik i dostavljaju ga izbornoj komisiji regionalne komore koja ga dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji.

Posle prihvatanja kandidature od strane zbora,kandidat za člana Skupštine Komore je dužan da potpiše pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.

 

Član 17.

Izborne komisije regionalnih komora,po završenom postupku kandidovanja,utvrđuju konačne liste kandidata po izbornim jedinicama i dostavljaju ih Centralnoj izbornoj komisiji,najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora.

Konačne liste kandidata objavljuju se javno,na oglanim tablama regionalnih komora i njihovih okružnih kancelarija.

 

B. Izbori

 

Član 18.

Glasanje za izbor članova Skupštine se vrši na biračkim mestima.

Po pravilu,svaka izborna jedinica ima jedno biračko mesto.U slučaju da izborna jedinica ima veći broj biračkih mesta,predsednik izborne komisije izborne jedinice imenuje članove biračkih odbora za pojedinačna biračka mesta.

Svako biračko mesto ima redni broj.

Izborne komisije regionalnih komora najkasnije 7 dana pre dana održavanja izbora objavljuju raspored biračkih mesta,sa naznakama koji doktori medicine glasaju na određenim biračkim mestima.

Za svako biračko mesto se obezbeđuje posebna prostorija.

 

Član 19.

Izborne komisije regionalnih komora su dužne da blagovremeno pripreme materijal za glasanje,dovoljan broj glasačkih kutija,glasačkih listića,izvod iz biračkih spiskova za to biračko mesto,obrazac za zapisnik i dr.

 

Član 20.

Glasanje se vrši lično.

Glasa se na glasačkim listićima.

Glasački listić sadrži:

1.oznaku i redni broj izborne jedinice u kojoj se vrše izbori

2.obaveštenje o broju kandidata koji se biraju u toj izbornoj jedinici

3.imena i prezimena kandidata,po azbučnom redu

Ispred imena svakog kandidata stavlja se redni broj.

 

Član 21.

Glasa se samo za kandidate nevedene na glasakom listiću pojedinačno, i najviše za onoliko kandidata koliko se članova Skupštine bira uz te uzborne jedinice.

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za kog se glasa.

 

Član 22.

Glasači listići na kojima su zaokruženi redni brojevi ispred imena većeg broja kandidata od broja kandidata koji se bira,listići u koje su uneta i zaokružena nova imena,nepopunjeni glasački listići kao i listićina kojima se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog je kandidata glasano,smatraju se nevažećim.

 

Član 23.

Glasanje traje neprekidno,od 07,00 do 19,00 časova.

Biračko mesto se u 19,00 časova zatvara,ali se biračima koji su se zatekli na biračkom mestu u vreme zatvaranja,omogućava da glasaju.

Biračko mesto na kome su glasali svi upisani birači može biti zatvoreno i pre isteka roka navedenog u prethodnom stavu ovog člana.

 

Član 24.

Za sve vreme glasanja svi članovi izbornih komisija izbornih jedinica moraju sve vreme biti prisutni na biračkim mestima.

Izborne komisije izbornih jedinica brinu i o održavanju reda i mira na biračkim mestima.

Član 25.

Članovi izbornih komisija izbornih jedinica proveravaju da li je svako ko pristupa glasanju upisan u birački spisak.Ukoliko birač nije upisan,glasanje mu neće biti dozvoljeno,osim ako članovima komisije ne stavi na uvid originalnu diplomu ili ovwerenu fotokopiju diplome medicinskog fakulteta,ličnu kartu i dokaz da je član Komore.

Svaki takav slučaj unosi se u zapisnik.

 

Član 26.

Identifikacija birača upisanih u birački spisak vrši se na osnovu uvida u ličnu kartu,putnu ispravu ili vozačku dozvolu.

 

C. Utvrđivanje rezultata glasanja

 

Član 27.

Po završetku glasanja izborna komisija izborne jedinice započinje utvrđivanje rezultata glasanja.

Rezultati glasanja se utvrđuju tako što se prvo vrši prebrojavanje neupotrbljenih glasačkih listića.

Potom se,na osnovu biračkog spiska,utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali,i pristupa se otvarnju biračke kutije i prebrojavanju glasova.

Po završenom prebrojavanju se utvrđuje koliko je koji kandidata dobio glasova i koji je broj nevažećih listića.

 

Član 28.

Kada se utvrde rezultati glasanja u zapisnik se unose sledeći podaci:

1.ukupan broj birača u biračkom spisku na tom biračkom mestu

2.broj birača koji je glasao

3.broj glasova koji je dobio svaki kandidat sa glasačkog listića

4.broj nevažećih glasačkih listića

U zapisnik se unose sve okolnosti i činjenice od značaja za glasanje.

Zapisnik potpisuju svi članovi izborne komisije izborne jedinice,odnosno biračkog odbora biračkog mesta ukoliko je on formiran.

 

Član 29.

Zapisnik se,sa drugim izbornim materijalom,dostavlja izbornoj komisiji regionalne komore u roku od 18 sati od vremena zatvaranja biračkog mesta.

 

Član 30.

Izborna komisija regionalne lekarske komore u roku od tri dana od dana prijema materijala utvrđuje konačne rezultate izbora i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji Lekarske komore Srbije na proglašenje.

 

Član 31.

Konačne rezultate izbora objavljuje Centralna izborna komisija Lekarske komore Srbije,najkasnije 7 dana od dana održavanja izbora.

Centralna izborna komisija svim izabranim članovima Skupštine izdaje uverenje o izboru.

Centralna izborna komisija podnosi izveštaj o izborima Skupštini Lekarske komore Srbije na prvoj konstitutivnoj sednici skupštine.

 

Član 32.

Mandat članova Skupštine Lekarske komore Srbije traje 4 godine,i počinje danom verifikacije u Skupštini.

Postupak verifikacije regulisan je Poslovnikom o radu Skupštine Lekarske komore Srbije.

 

D.Postupak opoziva

 

Član 33.

Na obrazloženu inicijativu najmanje jedne trećine doktora medicine iz izborne jedinice u kojoj je član Skupštine izabran,Skupština regionalne lekarske komore dužna je da sprovede postupak izjašnjavanja o poverenju pomenutom članu Skupštine,u roku od 60 dana od dana prijema inicijative.

 

Član 34.

Član Skupštine Lekarske komore Srbije je opozvan ukoliko je za njegov opoziv glasalo više od polovine članova Komore iz njegove izborne jedinice. 

 

Član 35.

U slučaju opoziva člana Skupštine,regionalna komora je dužna da sprovede dopunske izbore u izbornoj jedinici iz koje je opozvani član Skupštine u roku od 60 dana od dana opoziva.

 

IV Izbor Upravnog odbora Komore

 

Član 36.

U pravni odbor Komore čine predsednik i dva potpredesednika(po jedan iz državne i jedan iz privatne lekarske prakse),po jedan predstavnik posebnih odbora Komore i po dva predstavnika regionalnih komora.

Članove Upravnog odbora,iz redova članova Skupštine Komore,predlažu regionalne komore i to po dva člana sa teritorija regionalnih komora,dok posebni odbori Komore predlažu po jednog člana.

 

Član 37.

Regionalne komore i posebni odbori Komore,u pisanoj formi,dostavljaju predloge kandidata za članove Upravnog odbora Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine Lekarske komore Srbije.

Komisija utvrđuje listu predloženih kandidata i dostavlja je Skupštini na odlučivanje.

Skupština o ponuđenoj listi glasa u celosti.

Članovi Upravnog odbora Komore izabrani su ukoliko se za listu izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine Komore.

 

Član 38.

Članovi Upravnog odbora,na osnovu Poslovnika o radu Upravnog odbora Lekarske komore Srbije,iz svojih redova,predlažu Skupštini kandidata za predsednika Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora je izabran ukoliko za njega glasa više od jedne polovine prisutnih delegata Skupštine Komore.

Ukoliko kandidat za predsednika ne dobije potrebnu većinu,glasanje se ponavlja na narednoj sednici Skupštine Komore,sa drugim kandidatom.

 

Član 39.

Predsednik Upravnog odbora na sednici na kojoj je i sam izabran,predlaže Skupštini Komore dva potpredsednika Upravnog odbora iz redova članova Upravnog odbora,po jednog iz državne i iz privatne lekarske prakse.

O predloženim kandidatima se glasa pojedinačno,a kandidat za potpredsednika je izabran na tu funkciju ukoliko se za to izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko jedan ili oba kandidata za potpredsedike Upravnog odbora nisu izabrani,glasanje se ponavlja na sledećoj sednici Skupštine sa drugim kandidatom,odnosno kandidatima.

 

V DIREKTOR I POMOĆNICI DIREKTORA KOMORE

 

Član 40.

Direktora Komore,iz svojih redova,biraju članovi Skupštine Komore.

Za direktora Komore može se kandidovati svaki član Skupštine Komore,ako mu podršku da jedna regionalna komora sa nadpolovičnom većinom glasova članova skupštine regionalne komore ili jedna trećina članova Skupštine Komore.

Kandidature se,u pisanoj formi,sa obrazloženjem,dostavljaju Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine Komore.

Komisija pravi jedinstvenu listu kandidata i dostavlja je Skupštini na odlučivanje.

Za direktora Komore izabran je kandidat koji osvoji više od polovine glasova prisutnih članova Skupštine Komore.

 

Ukoliko nijedan kandidat u prvom krugu glasanja ne osvoji natpolovičnu većinu glasova,dva kandidata sa najvećim brojem glasova idu u drugi krug.

Za direktora Komore,u drugom krugu,izabran je kandidat sa većim brojem glasova.

Ukoliko je na listi kandidata samo jedan kandidat a on prilikom glasanja ne osvoji više od polovine glasova prisutnih članova Skupštine Komore,glasanje se ponavlja na narednoj sednici Skupštine sa novim kandidatom,odnosno kandidatima.

 

Član 41.

Direktor Komore,na sednici na kojoj je i sam izabran, predlaže Skupštini Komore kandidate za pomoćnike direktora i to jednog iz državne i jednog iz privatne lekarske prakse.

O kandidatima se glasa u paketu,a izabrani su ukoliko se za to izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine Komore.

Ukoliko predloženi kandidati ne dobiju potrebnu večinu glasova,glasanje se ponavlja na narednoj sednici Skupštine,sa drugim kandidatima.

 

VI Nadzorni odbor

 

Član 42.

Nadzorni odbor ima predsednika,potpredsednika i 5 članova koje bira Skupština Komore.

Kandidate za predsednika,potpredsednika i članove Nadzornog odbora,iz redova članova Skuptine Komore,može predložiti najmanje jedna petina članova Skupštine Komore ili jedna regionalna komora.

Predlozi se,u pisanoj formi,dostavljaju Komisiji za izbor i imenovanje koja,po utvrđuje liste kandidata za sve nabrojane funkcije i dostavlja ih Skupštini na odlučivanje.

Za predsednika Nadzornog odbora izabran je kandidat koji u prvom krugu osvoji više od polovine glasova prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko nijedan od kandidata ne zadobije natpolovičnu većinu glasova,pristupa se drugom krugu glasanja.

U drugi krug glasanja idu dva kandidata sa največim brojem glasova u prvom krugu,a izabran je onaj kandidat koji osvoji veći broj glaova.

Postupak izbora potpredsednika Nadzornog odbora identičan je postupku izbora predsednika.

Za članove Nadzornog odbora izabrano je petoro kandidata sa najvećim brojem glasova prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko je broj predloženih kandidata jednak broju koji se bira,o predloženoj listi kandidata može se glasati u celosti.U tom slučaju,kandidati su izabrani ukoliko je za njih glasalo više od polovine prisutnih članova Skupštine.

 

VII Posebni odbori

 

Član 43.

Posebni odbori Komore imaju po 10 članova.

Kandidate za članove posebnih odbora,i to po dva,predlažu regionalne komore.

Komisija za izbor i imenovanje,na osnovu pisanih kandidatura regionalnih komora,utvrđuje liste kandidata za članove posebnih odbora,i dostavlja ih Skupštini Komore na potvrđivanje.

Članovi posebnih odbora iz svojih redova biraju predsednika i potpredsednika i predlažu Skupštini Komore kandidate za članove Upravnog odbora Komore iz posebnih odbora.

Postupak izbora predsednika i potpredsednika posebnih odbora,kao i postupak izbora predstavnika posebnih odbora u Upravnom odboru,bliže se uređuju Poslovnicima o radu posebnih odbora.

 

VIII Vrhovni sud časti

 

Član 44.

Vrhovni sud časti čine predsednik,zamenik predsednika i 10 članova.

Kandidate za predsednika i zamenika predsednika može predložiti najmanje jedna petina članova Skupštine Komore ili jedna regionalna Komora.

Kandidature se,u pisanoj formi,dostavljaju Komisiji za izbor i imenovanje,koja pravi konačnu listu predloženih kandidata i dostavlja je Skupštini na odlučivanje.

Za predsednika Vrhovnog suda časti izabran je onaj kandidat koji u prvom krugu glasanja osvoji više od jedne polovine glasova prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova,dva kandidata sa najvećim brojem glasova idu u drugi krug glasanja.

Za predsednika Vrhovnog suda časti izabran je kandidat koji u drugom krugu osvoji veći broj glasova prisutnih članova Skupštine Komore.

Postupak izbora zamenika predsednika Vrhovnog suda časti identičan je postupku izbora predsednika.

Svaka regionalna komora dostavlja Komisiji za izbor i imenovanje po dva kandidata sa svoje teritorije za članove Vrhovnog suda časti.

Komisija pravi zajedničku listu kanidata i dostavlja je Skupštini na odlučivanje.

O listi kandidata za članove Vrhovnog suda časti glasa se u celosti

 

IX Etiki odbor

 

Član 45.

Formiranje i sastav Etičkog odbora određuju se posebnim aktom Skupštine Lekarske Komore Srbije.

 

X Završne odredbe

Član 46.

Način izbora članova skupština regionalnih komora kao i drugih tela i organa regionalnih komora,sudova časti prvog stepena,komisija za posredovanje,te postupak izbora kandidata regionalnih komora za funkcije u Lekarskoj komori Srbije,uređuju se posebnim aktima.

 

Član 47.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu.....

 

Text Box: Nacrt
                                                                 

Jedinica za akreditaciju i kvalitet

 

UGOVOR

SAM-SHP-3768YF-CQ-046b-B3-CS-06

 

 

Sažetak:

 

Kriterijumi za akreditovanje programa

kontinuirane profesionalne dukacije (KPE) i

pregled sistema bodova za KPE

 

1.            Uvod

Ovaj sažetak treba razmatrati zajedno sa nacrtom pravilnika za kontinuiranu profesionalnu edukaciju. U njemu se detaljno daje pregled sistema koji je obuhvaćen pravilnikom, a koji nije bilo moguće uključiti u sam pravilnik.

   U odeljku 2 u nastavku se nalazi lista preporučenih kriterijuma koji bi trebalo da se koriste kada potkomisija Zdravstvenog saveta za KPE, ili imenovano telo, ocenjuju predložene programe KPE za akreditaciju.

 Dodeljivanje bodova zdravstvenim radnicima za završetak programa je povezano sa akreditacijom programa KPE. U nastavku u odeljku 3 se nalazi detaljni opis predloženog sistema bodova, zajedno sa procesom donošenja odluka o broju bodova koji bi trebalo da se dodeli za određeni program.

 U Dodatku se nalazi predlog formulara koji se može prilagoditi za prijave za akreditaciju programa KPE, i u kome se nalazi odluka o akreditaciji i zbir bodova za prijavljene.

 

2.         Kriterijumi za akreditaciju programa KPE

Sve prijave za akreditaciju programa KPE treba da budu ocenjene. Da bi se osigurala doslednost u procesu donošenja odluka o akreditaciji velikog broja različitih programa, koje predlažu razne komore, medicinske škole i fakulteti i druge organizacije koje pružaju treninig za zdravstvene radnike, preporučuju se da se koriste dati kriterijumi za ocenjivanje i akreditaciju svih predloženih programa kontinuirane profesionalne edukacije.

 Svaku prijavu treba razmotriti u odnosu na svaki relevantni kriterijum. Kao pomoć u ovom sistematskom pristupu, u dodatku ovog dokumenta se nalazi primer prijavnog formulara.

 Kriterijumi za akreditaciju i ocenjivanje

Kriterijum

Kategorija

Suštinski Poželjni

Da

Ne  

Neprimenjivo

Komentar

Da li prijavu podnosi univerzitet/stručna komora/druga stručna organizacija/odsek ministarstva/zdravstvena institucija/zvanična partnerska organizacija, npr. USAID, DiFID, Svetska banka, itd.

S

 

 

 

Ne želimo da isključimo bona fide pružaoce KPE, ko bi još trebalo da bude na listi?

 

Da li se jasno vidi da li je program interni ili eksterni u odnosu na zdravstvenu instituciju?

P

 

 

 

 

Da li se iz podnetih informacija jasno vidi šta je glavna tema?

S

 

 

 

 

Da li je jasno koja je ciljna grupa?

P

 

 

 

 

Da li je jasno kakva vrsta programa se predlaže? Npr. Seminar/konferencija/trening/razvojna radionica?

P

 

 

 

 

Da li se čini da predloženi treneri imaju odgovarajuće iskustvo/stručnost za obavljanje treninga?

S

 

 

 

 

Ako je program formalni akademski, da li je definisan nivo? (Sertifikat, diploma, magistarski)

S

 

 

 

 

Da li je jasno trajanje programa? (broj sati, dana nedeljnih sesija, itd.)

S

 

 

 

 

Da li će se kroz program usavršiti stručno znanje?

P

 

 

 

 

Da li će se kroz program usavršiti stručne veštine?

P

 

 

 

 

Da li će se kroz program održati ili usavršiti stručnost?

P

 

 

 

 

Za klinički trening: da li je program usmeren na bolesti sa visokom prevalencom/uobičajene pristupe lečenju?*

P

 

 

 

 

Da li se program zasniva na najnovijem znanju iz oblasti zdravstva/medicine?

S

 

 

 

 

Da li je tema relevantna za strategije Ministarstva zdravlja za razvoj zdravstvenih usluga i/ili unapređenje kvaliteta*

P

 

 

 

 

Da li je u program uključeno participativno učenje? Odnosno diskusije, vežbe/testovi a ne samo slušanje/čitanje*

P

 

 

 

 

Da li je u program uključeno praktično iskustvo?*

P

 

 

 

 

Da li će učesnici evaluisati program?

S

 

 

 

 

 * Odmeravanje kriterijuma

Preporučljivo je odmeravanje kriterijuma gore obeleženih * koji su „poželjni“ a ne „suštinski“ da bi programima za koje se oceni da ispunjavaju takve kriterijume moglo da se dodeli više bodova kao „prioritetnim programima“. Razlozi zašto se programi KPE u kojima se vide ovi kriterijumi smatraju prioritetnim su zato što:

 Međutim, programi KPE koji ne ispunjavaju ni jedan od odmerenih kriterijuma ipak mogu da budu akreditovani, zato što je potpuno validno da stručna društva i tercijarne institucije pružaju edukativne programe pod nestandardnim uslovima i izuzetno je bitno da specijalisti učestvuju na takvim obukama. Programi koje su isključivo u obliku predavanja jesu vredne za određene teme.

    3 Sistem bodovanja

3.1 Dodeljivanje bodova akreditovanim programima

·         Kada se oceni da predloženi program KPE ispunjava kriterijume za akreditaciju, akreditaciono telo tada treba da odluči o broju bodova koje će program steći za učetvovanje zdravstvenih radnika. Svaki program se ocenjuje nezavisno.

 ·         Za program može da se dodeli između 1 i 16 bodova. Preporučuje se usvajanje osnovnog pravila, da je jedan sat aktivnog učenja/učešća jednak jednom bodu. Najviše 6 bodova (tj. šest sati) može da se dodeli za program na dnevnoj osnovi.

 ·         Najviši broj bodova za svaki pojedinačni program je 16. Tako, čak i diploma poslediplomskih ili magistarskih studija, koje su inače jednake mnogo sati i dana obrazovnih aktivnosti tokom godine, mogu da steknu ukupno 16 bodova.

 ·         Kao što je pomenuto ranije, za programe KPE koji ispunjavaju odmerene kriterijume, mogu da se dodele dodatni bodovi, i na taj način se podrže zdravstveni radnici da učestvuju u prioritetnim oblastima za KPE. Preporučuje se da se, u zavisnosti od trajanja, najmanje 2 dodatna boda a najviše 5 dodatnih bodova dodeli ovakvim programima.

 3.2 Pravila za sakupljanje bodova za zdravstvene radnike

Prvi predlog je da tokom prvog sedmogodišnjeg perioda, svi zdravstveni radnici moraju da sakupe 24 KPE boda godišnje, a zatim i 36 bodova za drugi sedmogodišnji ciklus i 60 bodova za treći ciklus. Ovo je jednako dva sata KPE mesečno u prvom ciklusu, i pet sati mesečno u trećem ciklusu.

 ·         Svaki zdarvstveni radnik je obavezan da sakupi u proseku 24 KPE boda godišnje tokom prvog sedmogodišnjeg perioda licence.

 ·         Najmanje 12 bodova treba sakupiti za svaku godinu.

 ·         Treba sakupiti u proseku 24 boda godišnje iz najmanje tri različita programa.

 ·         Jedna četvrtina od ukupnog godišnjeg proseka od 24 boda (što je 6 bodova) stiče se učestvovanjem zdravstvenih radnika u internim programima KPE u matičnoj zdravstvenoj ustanovi, a za zdravstvene radnike u primarnoj zaštiti to može biti bilo koji program KPE u opštini ili okrugu.

 ·         Jedna četvrtina ukupnog godišnjeg proseka od 24 bodova (što je 6 bodova) stiče se učestvovanjem u eksternim programima KPE van matične zdravstvene ustanove, što može biti na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou.

 ·         Jedna polovina ukupnog godišnjeg proseka (sada 24 bodova, pa tako jedna polovina  = 12 bodova) stiče se kroz interne ili eksterne programe KPE. 

 ·         Ukupno 12 bodova se može dobiti učestvovanjem na jednoj međunarodnoj konferenciji (čak i kada je ona jednaka više od 12 sati učesničkog rada).

 ·         Zdravstveni radnik treba da pokaže u kakvoj su vezi programi i stečeni bodovi sa njegovom/njenom profesionalnom ulogom. Na primer, lekar koji je načelnik odeljenja, i koji je šef zaposlenima, može da odabere da stekne 50% bodova KPE iz kliničke edukacije i 50% bodova KPE iz obuke upravljanja, jer je to u vezi sa oba aspekta njegove/njene stručne prakse.

 ·         Zdravstveni radnici mogu da stiču bodove KPE pružanjem i razvijanjem programa KPE. Najviše 12 bodova (što je polovina ukupnog godišnjeg proseka) može se dodeliti za pružanje i razvijanje terninga.

 ·         Bodovi za razvijanje (izradu i pripremu) programa KPE vrede duplo više od broja bodova za učesnike, a najviše 12 bodova.

Bodovi za pružanje programa KPE (vreme treninga) su jednaki bodovima za učesnike u programu, a najviše do 12 bodova.

 

 

Kraj strane