Make your own free website on Tripod.com

PREDLOG

 

 

STATUTA

 

LEKARSKE KOMORE SRBIJE

 

 

Lekarska komora Srbije osnovana je 1901 godine. Godine 1945. Komora menja ime u „ Lekarska komora federativne republike Srbije“. Iste godine zabranjen je rad Komore.

 

 

Na osnovu člana 19. stav 2. tačka 1.Zakona o komorama zdravstvenih radnika ( Sl.glasnik R.S. br.107/05), Skupština Lekarske komore Srbije na sednici održanoj 28.09.2006 godine donela je 

 

STATUT

LEKARSKE KOMORE SRBIJE

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Lekarska komora Srbije je obavezna, nezavisna i profesionalna organizacija lekara - doktora medicine - koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

 

Član 2.

 

Ovim statutom Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) uređuju se: naziv, sedište, unutrašnja organizacija i rad Komore, vršenje poverenih poslova i ostalih  zadataka i poslova, članstvo, organi Komore, posredovanje u sporovima, stručna služba Komore, opšti akti Komore, finansiranje Komore i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

 

Član 3.

 

Naziv Komore je Lekarska komora Srbije

 

Skraćeni naziv Komore je: LKS.

 

Sedište Komore je u Beogradu.

 

Naziv Komore na engleskom jeziku: SERBIAN MEDICAL CHAMBER

 

Pri komuniciranju sa inostranstvom koristi se naziv Komore na engleskom jeziku.

 

Član 4.

 

Komora je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

 

U pravnom komuniciranju sa trećim licima Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima.

 

Komora ima pravo da stiče imovinu i imovinska prava i  da njima samostalno raspolaže.

 

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se na način propisan Zakonom o komorama zdravstvenih radnika

( u daljem tekstu : zakon ) i ovim statutom.

 

Član 5.

 

Komoru predstavlja i zastupa direktor   Komore.

 

 

 

 

Član 6.

 

Pečat  Komore je okruglog oblika, prečnika 35 mm sa znakom Komore u sredini i ispisanim tekstom na obodu: „ Republika Srbija, Lekarska Komora Srbije – Serbian Medical Chamber “.

Štambilj Komore je pravougaonog oblika veličine 55 x 25 mm sa istim tekstom kao i za pečat, sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i datum.

 

Komora ima znak, logotip i zastavu.

 

Znak  Komore je stari znak Srpskog lekarskog društva iz 1901 godine.

 

Znak Komore je zaštićen.

 

Komora ima glasilo sa grafičkim znakom koji zaštićen.

 

Član 7.

 

Rad Komore i njenih organa je javan.

 

II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KOMORE

 

Član 8.

 

Lekarska komora Srbije vrši poverene poslove i ostale zadatke i poslove predviđene Zakonom i ovim statutom posredstvom svojih organa i organa svojih ogranaka.

 

Ogranci Komore su Regionalne komore Lekarske komore Srbije.

 

Regionalne komore su osnovni oblik teritorijalnog organizovanja i povezivanja članova, ustanovljene radi neposrednog ostvarivanja ciljeva i zadataka Komore i zajedničkih interesa članova na području nadležnosti Regionalne komore.

 

U sastavu Lekarske komore Srbije su:

 

 1. Regionalna Lekarska komora Beograda

 

 1. Regionalna Lekarska komora Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu

 

 1. Regionalna Lekarska komora za jugoistočnu Srbiju sa sedištem u Nišu

 

 1. Regionalna Lekarska komora za centralnu i zapadnu Srbiju sa sedištem u Kragujevcu

 

 1. Regionalna Lekarska komora Kosova i Metohije sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

Član 9.

 

Područja Regionalnih  lekarskih  komora iz prethodnog člana čine opštine:

 

-          za teritoriju Lekarske komore Beograda sve opštine na teritoriji grada Beograda.  

 

-          za teritoriju Lekarske komore Vojvodine sve opštine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

-          za teritoriju Lekarske komore jugoistične Srbije opštine:

 

Požarevac, Golubac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Žabari, Petrovac na Mlavi, Negotin, Kladovo, Majdanpek, Kučevo, Žagubica, Zaječar, Bor, Knjaževac, Boljevac, Svrljig, Aleksinac, Soko Banja, Ražanj, Niš, Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Babušnica, Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Gadžin Han, Vlasotince, Vranje, Bujanovac, Vladičin Han, Surdulica, Trgovište, Bosilegrad, Crna Trava, Preševo, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Aleksandrovac, Brus, Prokuplje, Kuršumlija, Doljevac, Merošina, Žitorađa, Blace.

 

 

 

 

-          za teritoriju Lekarske komore centralne i zapadne Srbije opštine:

 

Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Bogatić, Šabac, Vladimirci, Loznica, Koceljeva, Ub, Krupanj, Lajkovac, Mali Zvornik, Osečina, Valjevo, Ljubovija, Mionica, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Svilajnac, Kragujevac, Knić, Ćuprija, Jagodina, Gornji Milanovac, Kosjerić, Bajina Bašta, Požega, Čačak, Užice, Čajetina, Rekavac, Paraćin, Varvarin, Lučani, Arilje, Kraljevo, Vrnjačka banja, Trstenik, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Raška, Novi Pazar, Tutin. 

 

      -    za teritoriju Lekarske komore Kosova i Metohije sve opštine na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

 

Regionalne komore, radi što kvalitetnije decentralizacije svojih aktivnosti mogu formirati, na predlog članstva na svojim teritorijama, određen broj Kancelarija regionalnih komora u zavisnosti od potreba članstva i materijalnih mogućnosti Regionalnih  Komora.

 

III. POSLOVI  I  ZADACI KOMORE

 

Povereni poslovi

 

Član10.

 

Komora obavlja sledeće poverene poslove kao javna ovlašćenja:

 

1.       Donosi Kodeks medicinske etike Komore.

 

2.       Vrši upis lekara u Komoru i izdaje člansku kartu.

 

3.       Izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad ( u daljem tekstu: Licenca ) članovima Komore na osnovu članova 190. - 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

4.       Vodi Imenike članova Komore.

 

5.       Vodi centralnu evidenciju svih članova  Komore.

 

6.       Vodi Imenik o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama. 

 

7.       Vodi imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Komore.

 

8.       Utvrđuje visinu mesečne članarine za članove Komore.

 

9.       Utvrđuje jednokratni iznos naknade za upis u imenik Komore.

 

10.   Utvrđuje iznos naknade za izdavanje i obnavljanje Licence.

 

11.   Utvrđuje iznos naknade za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda iz evidencija koje Komora vodi.

 

12.   Organizuje sudove časti Komore.

 

13.   Posreduje u sporovima između članova Komore i izmedju članova Komore i pacijenata.

 

14.   Izdaje izvode iz Imenika Komore.

 

15.   Izdaje uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koje predstavljaju javne isprave.

 

16.   Izdaje identifikacioni broj članovima Komore.

 

Poverene poslove organi Komore i organi osnovnih komora vrše po postupku propisanom u Zakonu o opštem upravnom postupku, ako zakonom nije drukčije određeno.

 

Za vršenje poverenih poslova Komora donosi Pravilnike .

 

Komora vodi posebne evidencije za stažiste, lekare opšte prakse, specijalizante, specijaliste i uže specijaliste, uz posebnu evidenciju članstva u državnoj praksi i privatnoj praksi i evidenciju počasnih članova.

 

Evidencija članstva i Imenici članova Komore vode se kao knjige i kao zbir podataka uknjiženih elektronskim putem.

 

Podaci iz knjige upisanih članova i podaci u elektronskoj obradi moraju biti identični.

 

Identifikacioni broj iz tačke 17. ovog člana mora odgovarati broju pod kojim je član upisan u Imenik Komore.

 

 

Na sve odredbe iz ovog člana saglasnost daje Ministarstvo  Republike Srbije nadležno za poslove zdravlja.

 

Odluke iz tačaka  8. 9. 10. i 11.  prvog stava ovog člana objavljuju se u glasniku Komore i „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

IV. Ostali poslovi i zadaci Komore

 

Član 11.

 

Pored poslova iz člana 10. koje Komora obavlja kao poverene Komora:

 

 1. štiti profesionalne interese lekara

 

 1. stara se o ugledu lekara.

 

 1. razmatra načine  unapređenja uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

 

 1. u saradnji sa medicinskim fakultetima, Srpskim lekarskim društvom  i drugim stručnim udruženjima koordinira kontinuiranu medicinsku edukaciju članova Komore.

 

 1. vodi evidenciju prikupljenih bodova u okviru kontinuirane edukacije članova Komore neophodnih za obnavljanje Licence.

 

 1. daje mišljenje o nostrifikaciji diploma i drugih stručnih i naučnih stepena obrazovanja lekara, stranih državljana, stečenih u inostranstvu.

   

 1. pokreće inicijativu za utvrđivanje profesionalnih standarda u struci radi unapređenja zdravstvene

zaštite.

 

 1. pokreće inicijativu za uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

 

 1. pokreće inicijativu za određivanje uslova koje moraju ispunjavati državne zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža.

 

 1. pokreće inicijativu za donošenje zakona, propisa, uredbi i pravilnika u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

 

 1. pokreće inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova Komore od lekarske greške kod nosioca osiguranja.

 

 1. pokreće inicijativu za pripremu normativa i kriterijuma za procenu vrednosti poslova u lekarskoj praksi i preporučuje minimalne cene usluga lekara u državnoj i privatnoj praksi

 

 1. u cilju zaštite članova Komore reaguje na neopravdane i neutemeljene izjave u sredstvima javnog informisanja.

 

 1. prati stanje zaposlenosti lekara i daje predloge za njihovo zapošljavanje.

 

 1. osnivanjem posebnih fondova pomaže svojim članovima i njihovim porodicama.

 

 1. preporučuje članovima Komore način obaveštavanja građana o vrstama, oblicima i metodama zdravstvene zaštite i pokreće inicijativu za preduzimanje mera predviđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u slučaju nedozvoljenog reklamiranja zdravstvene delatnosti.

 

 1. prati, razmatra i daje mišljenje članovima o alternativnim načinima lečenja i suzbija nadrilekarstvo.

 

 1. preduzima mere u cilju suzbijanja rada  lekara u vidu „ sive „ ekonomije.

 

 1. pruža stručnu pomoć članovima Komore.

 

 1. daje mišljenje za dobijanje naziva primarijus članovima Komore u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

 1. zastupa interese članova Komore u privatnoj praksi kod zaključivanja ugovora sa organizacijama zdravstvenog osiguranja.

 

 1. sarađuje sa odgovarajućim ministarstvima, sekretarijatima i državnim organima radi  ostvarenja svojih ciljeva i zadataka i unapređenja zdravstvene zaštite.

 

 1. ostvaruje međunarodnu saradnju sa lekarskim komorama u inostranstvu.

 

 1. izdaje svoje glasilo, časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti zdravstvene zaštite i rada Komore.

 

 1. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 

V. ČLANSTVO

 

Član 12.

 

Članstvo u Komori je čast, pravo i obaveza za sve lekare koji obavljaju profesiju zdravstvene delatnosti u državnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj lekarskoj praksi, ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zatvorskih sankcija, u državnim organima, na medicinskim fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada kao i u drugim ustanovama gde se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

Komora osim  redovnih  članova iz stava 1. ovog člana  ima i počasne članove.

 

Počasni članovi su lica koja su posebno doprinela razvoju i organizaciji medicinske struke ili lica koja su dala izuzetan doprinos radu, ciljevima i zadacima Komore, a za počasne članove su izabrana odlukom Skupštine Komore na predlog Upravnog odbora Komore.

 

Član 13.

 

Zahtev za upis u članstvo Komore podnosi se u pisanoj formi Izvršnom odboru Regionalne komore na čijoj teritoriji nadležnosti član Komore živi, a prema Pravilniku o vođenju centralne evidencije i Pravilniku o vođenju Imenika članova Komore.

 

Izvršni odbor Regionalne Komore može, po službenoj dužnosti, proveriti podatke o kandidatu.

 

Državljanin druge države, koji po pravu te države ispunjava uslove za bavljenje lekarskom delatnošću, ima pravo na rad u Republici Srbiji uz znanje srpskog jezika, upis u Imenik Komore i dobijanje  Licence i uz ostala pravila o nostrifikaciji diplome.  

 

Član 14.

 

Izvršni odbor Regionalne Komore može da odbije zahtev iz člana 13. stav 1. ovog statuta ako nisu ispunjeni uslovi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnika o vođenju  centralne evidencije i Pravilnika o vođenju Imenika članova Komore i ovog statuta.

 

 

 

 

 

Član15.

 

Podnosilac zahteva za upis u Imenik Komore ima pravo da prisustvuje sednici Izvršnog odbora Regionalne komore na kojoj se odlučuje o njegovom zahtevu i da po odobrenju predsedavajućeg daje potrebna usmena objašnjenja i predloge.

 

U postupku većanja i glasanja isključena je javnost.

 

Član 16.

 

Izvršni odbor Regionalne komore odlučuje o zahtevu za upis i utvrđuje postojanje uslova za izdavanje Licence i upis u Imenik Komore  u roku koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja zahteva.

 

Na osnovu konačnog rešenja o upisu u Imenik komore, direktor Komore donosi rešenje o izdavanju Licence.

 

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

Licenca se izdaje za period od 7 godina, a obnavlja se prema Pravilniku o izdavanju, produžavanju i oduzimanju Licenci i  Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

 

Komora će poništiti  upis i Licencu ako se naknadno utvrdi da za upis nisu postojali propisani uslovi.

 

Regionalne komore dostavljaju Komori mesečne izveštaje o izvršenim upisima u Imenik radi vođenja centralne evidencije lekara  u Republici.

 

Član 17.

 

Lekar čiji je zahtev za upis u Imenik i izdavanje Licence usvojen, dužan je da u roku od 30 dana pred predsednikom ili članom Izvršnog odbora Regionalne Komore koga predsednik odredi, položi zakletvu.

 

Zakletva se polaže čitanjem i potpisivanjem teksta zakletve.

 

Tekst zakletve glasi:

 

" Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

 

Nakon polaganja zakletve lekar se upisuje u Imenik i uručuju mu se: rešenje o upisu u Imenik komore, Licenca, primerak statuta, primerak Kodeksa medicinske etike i članska karta Komore.

 

Član 18.

 

Članovi komore dužni su da nadležnom organu Regionalne komore prijave sve promene koje su bitne za upis u Imenik kao i druge bitne činjenice neophodne za rad Komore u roku od 30 dana od saznanja za te promeneodnosno promena činjenice.

 

Član 19.

 

Članovi Komore imaju sledeća prava:

 

 1. da se bave profesijom za koju su stekli Licencu.

 

 1. da biraju i budu birani u organe i ostala radna tela  Komore.

 

 1. da postavljaju i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Komore sa ciljem da se unapređuje lekarska praksa i rad Komore.

 

 1. da učestvuju u donošenju programa i planova rada Komore.

 

 1. da neposredno, ili posredstvom svojih predstavnika u organima Komore, daju predloge i iznose mišljenja radi zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju lekarske prakse i unapređenja zdravstva.

 

 1. da koriste stručne, poslovne i druge informacije kojima raspolaže Komora.

 

 1. da koriste sve povlastice koje Komora ugovori sa drugim pravnim i fizičkim licima.

 

 1. da koriste materijalnu pomoć iz posebnog fonda Komore za uzajamnu pomoć članovima  Komore.

 

 1. da koriste aktivnost Komore u traženju zaposlenja.

 

 1. da dobijaju besplatno glasilo Komore.

 

Član 20.

 

Članovi Komore imaju sledeće obaveze :

 

 1. da poštuju statut  i Kodeks medicinske etike.

 

 1. da polože zakletvu.

 

 1. da aktivno učestvuju u radu Komore.

 

 1. da  poštuju profesionalne standarde i normative zdravstvene delatnosti.

 

 1. da stalno prate dostignuća u medicini.

 

 1. da ispunjavaju obaveze u organima i telima Komore u koje su izabrani.

 

 1. da obaveštavaju Komoru o svim podacima koji propisuju akti Komore.

 

 1. da uredno plaćaju članarinu Komori.

 

Član 21.

 

Članstvo redovnim članovima prestaje:

 

 1. na osnovu zahteva člana, od dana dostavljanja rešenja o brisanju iz Imenika komore.

 

 1. lišenjem poslovne sposobnosti, od dana pravnosnažnosti odluke o lišenju poslovne sposobnosti.

 

 1. izricanjem mere Vrhovnog Suda časti Komore o oduzimanju Licence, od dana konačnosti odluke

      Vrhovnog Suda časti.

 

 1. ne plaćanjem članarine u toku jedne kalendarske godine, nakon isteka te godine.

 

 1. smrću člana Komore.

Član 22.

 

Rešenje o brisanju iz Imenika Komore donosi predsednik Regionalne komore

 

Rešenje o oduzimanju Licence donosi direktor Komore.

 

Član 23.

 

 

Član Komore, kome je prestalo članstvo, dužan je da u roku od 15 dana Komori preda člansku kartu i lični pečat.

 

U slučaju da ih ne preda u tom roku, rešenje o oduzimanju Licence i prestanku članstva objavljuje se u glasilu Komore.

 

VI. ORGANI KOMORE

 

Član 24.

Organi Komore su: 

 

a.       Skupština Komore

 

b.       Upravni odbor Komore

 

c.       Direktor  i  dva pomoćnika direktora

 

d.       Etički odbor

 

e.       Posebni odbori Komore

 

 f.   Sudovi  časti Komore

 

       g. Nadzorni odbor Komore

 

       h. Komisija za posredovanje

 

 

 Član 25.

 

Skupština Komore bira iz redova svojih članova:

 

-          predsednika i zamenika predsednika skupštine Komore

 

-          članove i predsednika Upravnog odbora Komore

 

-          direktora Komore i dva pomoćnika direktora Komore

 

-          predsednika, zamenika predsednika  i članove Nadzornog odbora Komore

 

 

Mandat članova organa Komore je četiri godine.

              

Vršenje svih funkcija u organima Komore je počasno i besplatno.

 

Direktor, članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti lica izabrana, postavljena ili imenovana na funkciju u državnim organima, organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, organima upravljanja ili poslovanja visokoškolskih ustanova, Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine i Društva lekara Kosova i Metohije, organima udruženja zdravstvenih ustanova i drugih udruženja zdravstvenih radnika.

 

Rukovodeća funkcija u organima Komore nije spojiva sa funkcijama u političkim partijama, o čemu kandidat za rukovodeću funkciju u organima Komore prilaže pisanu izjavu.

 

Način izbora i opoziva  i način rada organa Komore bliže se uređuju Pravilnikom.

 

Protiv konačne odluke organa Komore može se pokrenuti upravni spor.

 

a. Skupština Komore

 

Član 26.

 

Skupština je najviši organ Komore koji vrši sva prava i obaveze predviđene zakonom i ovim statutom.

 

Broj delegata skupštine Komore utvrđuje se na osnovu Pravilnika o postupku kandidovanja, načinu izbora i opoziva delegata skupštine i drugih organa Komore, koji donosi skupština Komore, po principu da se na 200 upisanih članova bira 1 delegat skupštine Komore.

 

Skupštinu Regionalne komore čine izabrani delegati skupštine Komore, uz izabrane delegate skupštine Regionalne komore izabrane po principu 1 na 100 upisanih članova.

 

Skupštinu Regionalne komore Kosova i Metohije čine izabrani delegati skupštine Komore uz izabrane delegate skupštine Regionalne komore, izabrane po principu 1 na 20 upisanih članova.

 

 Izdvojeno mišljenje:

 Broj delegata skupštine Komore iznosi 100 (70 iz državne službe i 30 iz privatne prakse). Detalje izbornog procesa, kandidovanja i opoziva delegata precizirati u Pravilniku koji donosi skupština Komore.

 

 

 

Ako delegat ne obavlja svoje funkcije ili ih obavlja u suprotnosti sa stavovima lekara svoje izborne jedinice, može se opozvati u skladu sa Pravilnikom o postupku kandidovanja, načinu izbora i opoziva delegata skupštine i drugih organa Komore.

 

Član 27.

 

Skupština Komore:

 

a) donosi:

    

     1)   Statut

   

     2)   Kodeks medicinske etike.

 

     3)   poslovnike o svom radu i radu radnih tela koja obrazuje.

 

     4)   godišnje i višegodišnje planove i programe rada.

 

     5)   finansijski plan.

 

b) bira i opoziva:

 

1)       predsednika i dva potpredsednika Skupštine Komore.

 

2)       direktora i 2 pomoćnika direktora Komore, uz zastupljenost državne i privatne prakse.            

 

3)       predsednika i članove Upravnog odbora.

 

4)       predsednika, zamenika predsednika i članove Nadzornog odbora.

 

5)       predsednika, zamenika predsednika i sudije Vrhovnog Suda časti.

     

c) utvrđuje:

     

      1)   stavove i daje smernice za rad organa i tela Komore.

 

      2)   likovno rešenje za znamenja Komore (znak, logotip i zastava), Licencu Komore i članske

            karte  Komore.

 

      3)   iznos članarine za članove Komore.

 

      4)   iznos nadoknade za upis u Imenik članova Komore.

 

      5)   iznos nadoknade za izdavanje i obnavljanje Licence.

 

      6)   iznos nadoknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda iz evidencije koje vodi Komora.

 

d) odlučuje i rešava:

 

1)   o svim pitanjima dostavljenim od strane Upravnog odbora.

 

2)   o usvajanju izveštaja o finansijskom poslovanju.

 

      3)   o drugim izveštajima organa Komore.

 

      4)   o visini izdvajanja prihoda Komore u Fond uzajamne pomoći članova Komore.

 

      5)   o drugim poslovima predviđenim zakonom i ovim statutom.

 

e) dodeljuje:

 

1)       odlikovanje Komore

 

2)       godišnje nagrade Komore

 

Za obavljanje određenih poslova skupština Komore može imenovati komisije i radna tela, utvrđujući njihov sastav i zadatak.

 

Član 28.

 

Redovnu sednicu skupštine saziva predsednik skupštine Komore najmanje dvaputa godišnje.

 

Zadaci predsednika skupštine Komore su :

 

 1. saziva i vodi skupštinu

 

 1. potpisuje odluke i druga dokumenta koja skupština usvoji.

 

Na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Osnovne komore ili jedne trećine članova skupštine Komore, predsednik skupštine je dužan da sazove vanrednu sednicu skupštine u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

 

Predlog iz stava 3. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi sa predlogom dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

 

U slučaju da predsednik skupštine ne sazove sednicu u roku određenom u stavu 3. ovog člana, predlagači mogu sazvati sednicu skupštine, u daljem roku od 30 dana.

 

Član 29.

 

Skupština radi u javnim sednicama, a sednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine delegata.

 

Sednicom skupštine rukovodi predsednik skupštine Komore.

 

Rad skupštine uređuje se Poslovnikom o radu skupštine.

 

Glasanje u skupštini je po pravilu javno, sem ukoliko skupština ne odluči drugačije.

 

Statut Komore, njegove izmene i dopune i promenu statusa ogranka, skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja delegata Skupštine Komore.

 

 Ako se radi o promeni statusa ogranka tj. Regionalne komore potrebna je i saglasnost ogranka tj. Skupštine Regionalne komore.

 

Ostale odluke Skupština donosi prostom vecinom glasova prisutnih delegata.

 

 

b. Upravni odbor Komore

 

Član 30.

 

Upravni odbor je organ Komore nadležan za poslove  utvrđene ovim statutom i drugim opštim aktima.

 

Upravni odbor Komore čine predsednik i dva potpredsednika ( po jedan iz državne i privatne prakse), po jedan predstavnik Posebnih odbora i po jedan predstavnik Regionalnih komora .

 

 Izdvojena mišljenja :

 

 1.Članove Upravnog odbora predlažu Regionalne Komore i to po dva  člana iz Regionalnih komora i posebni odbori Komore po jednog člana,a bira ih Skupština komore,u slkadu sa Pravilnikom.Članovi Upravnog odbora izmedju sebe predlažu Skupštini predesednika Upravnog odbora.

 Predsednik Upravnog odbora predlaže Skupštini dva podpredsednika od kojih je jedan iz redova privatne prakse,a drugi iz državne prakse.

 

 

 

 2. Upravni odbor Komore čine predsednik i 10 članova (ukupno 11) po dva iz svake regije od kojih je jedan iz državne službe i jedan iz privatne prakse, koji između sebe biraju dva podpresednika od kojih je dan iz državne službe i jedan iz privatne prakse.(bez posebnih odbora).

 

 

 

Član 31.

 

Upravni odbor Komore:

      

1)       sprovodi odluke, zaključke i druga akta skupštine Komore.

 

2)       utvrđuje predloge  Statuta, Kodeksa medicinske etike i drugih opštih akata koje donosi skupština.

 

3)       utvrđuje način vođenja centralne evidencije primljenih članova i izdatih Licenci i način vođenja Imenika članova Komore.

 

4)       utvrđuje predlog finansijskog plana Komore.

 

5)       predlaže kriterijume za izbor u organe Komore.

 

6)       predlaže za usvajanje znamenje Komore ( znak, logotip, zastava ) i izgled Licence i članske karte

             članova Komore.

 

10)      predlaže skupštini visinu članarine, upisnine i naknade za izdavanje Licence.  

 

11)      organizuje i obezbeđuje obavljanje poverenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu

       lekarsku praksu i unapređenje rada Komore.

 

12)      razmatra i donosi odluke u odnosu na predloge i inicijative posebnih odbora Komore i odluke o

       predlozima sekretara Komore. 

 

13)      priprema materijale koje razmatra i usvaja skupština.

 

14)      predlaže godišnje i višegodišnje planove rada Komore.

 

15)      priprema izveštaje o radu Komore.

 

16)      obrazuje povremena i stalna radna tela za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti.

 

17)      donosi Poslovnik o svom radu.

 

18)      donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji stručne službe Komore i druga opšta akta čije

        donošenje nije u nadležnosti skupštine.

 

19)      odlučuje o institucionalnim oblicima saradnje, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

20)      ostvaruje saradnju sa strukovnim lekarskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

21)      predlaže počasne članove.

 

22)      imenuje i razrešava sekretara Komore  na osnovu javnog konkursa.

 

23)      bira i razrešava blagajnika Komore na osnovu javnog konkursa.

 

24)      obezbeđuje izdavanje glasila Komore i ažuriranje Internet stranice Komore.

 

25)      predlaže skupštini kandidate za odlikovanje Komore.

 

26)      odlučuje o dodeli nagrada i drugih priznanja  Komore.

 

27)      određuje predstavnike Komore u drugim organizacijama i organima.

 

28)      odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktom nisu stavljeni

        u delokrug rada skupštine ili nekog drugog organa Komore.

 

29)      obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

 

Za obavljanje određenih poslova Upravni odbor može imenovati komisije, utvrđujući njihov  sastav i zadatak.

 

Član 32.

 

Upravni odbor radi u sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njegovih članova.

 

Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik Upravnog odbora Komore.

 

Sednice Upravnog odbora priprema sekretar Upravnog odbora, a zakazuje predsednik Upravnog odbora.

 

U odsustvu predsednika sednicom Upravnog odbora rukovodi jedan od potpredsednika Upravnog odbora Komore.

 

Redovne sednice održavaju se najmanje jedanput  u dva meseca.

 

Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini Komore.

 

Upravni odbor podnosi izveštaj o svom radu skupštini Komore dvaputa godišnje, a članovima skupštine dostavlja informaciju o radu pismenim putem, jedanput u tri meseca.

 

c. Direktor i Komore

 

Član 33.

 

Direktor  Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost rada Komore.

 

Direktora Komore biraju između sebe članovi skupštine Komore.

 

Za direktora Komore može da se kandiduje svaki član skupštine ako mu podršku da  Regionalna komora sa nadpolovinskom većinom članova skupštine Regionalne komore ili  jedna trećina članova skupštine Komore sa potpisom.

 

Direktor ima dva pomoćnika

 

Pomoćnici direktora su po jedan predstavnik državne i privatne lekarske prakse, a bira ih skupština Komore na predlog direktora Komore sa obrazloženjem za svaki predlog.                               

 

Direktor Komore obavlja sledeće poslove:

 

1)        izvršava odluke skupštine i Upravnog odbora Komore.

 

             2)    zaključuje materijalne poslove Komore uz saglasnost Upravnog odbora Komore.

 

2)        rukovodi radom Komore i usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa.

 

3)        priprema godišnji program rada Komore.

 

4)        podnosi Upravnom odboru Komore izveštaje o izvršenju godišnjeg programa rada i plana prihoda i rashoda Komore.

 

5)        rešenjem izdaje, obnavlja i oduzima Licencu.

 

6)        organizuje, usmerava i usklađuje saradnju sa državnim organima i drugim organizacijama uz saglasnost Upravnog odbora.

 

7)        daje saopštenja za javnost ili za  to ovlašćuje određenog člana Upravnog odbora Komore.

 

8)        daje punomoć drugim članovima Komore za predstavljanje i zastupanje Komore u zemlji i

inostranstvu.

 

9)        obavlja i druge poslove određene ovim statutom ili drugim opštim aktom Komore.

 

Za svoj rad direktor Komore odgovara skupštini Komore koja ocenjuje njegov rad i koja ga na njegov zahtev ili, kada deluje u suprotnosti sa statutom i odlukama skupštine, na predlog Upravnog odbora, Regionalne komore ili jedne trećine delegata skupštine može prevremeno razrešiti dužnosti direktora Komore.

 

Mandat direktora i pomoćnika direktora je 4 godine.

 

Direktora Komore u odsutnosti zamenjuje jedan od pomoćnika direktora  Komore.

 

Direktor Komore može za pojedini slučaj preneti na pomoćnika ili člana Upravnog odbora određena ovlašćenja iz svog delokruga rada.

 

d. Posebni odbori Komore

 

Član 34.

 

Posebni odbori su samostalni organi Komore za :

 

 1. Stručna pitanja i stručni nadzor.

 

 1. Za javno zdravsto i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi.

 

 1. Za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u drzavnoj praksi.

 

 1. Za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi.

 

 1. Za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u privatnoj  praksi.

 

 1. Medicinsku etiku.

 

 1. Medicinsko obrazovanje.

 

 1. Međunarodnu saradnju.

 

Posebni odbore Komore pod tačkama 1. 6. 7. i 8. imaju po 10 članova, koji iz svojih redova biraju predsednika i potpredsednika odbora,  uvažavajući ravnopravnu zastupljenost regionalnih komora i državne i privatne prakse.

 

Posebni odbori za državnu i privatnu praksu imaju po 10 članova, koji iz svojih redova biraju predsednika i potpredsednike odbora,  a čine ih čine isključivo lekari iz državne, odnosno privatne prakse.                 

          

Mandat predsednika i potpredsednika posebnih odbora Komore je 4 godine.

 

Sednice posebnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik posebnog odbora.

 

Za obavljanje određenih poslova posebni odbor može imenovati komisije, utvrđujući njihov  sastav i zadatak.

 

Način rada posebnih odbora uređuje se  Poslovnikom o radu posebnih odbora.

 

Član 35.

 

Poseban odbor za stručna pitanja i stručni nadzor:

 

 1. daje mišljenje i predloge Upravnom odboru za  pokretanje inicijative na aktivnosti Komore u cilju unapređenja normativa i standarda zdravstvenih usluga.

 

 1. daje mišljenje i predloge Upravnom odboru za pokretanje inicijative na aktivnosti Komore u pravcu

       izmene i dopune propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

 

 1. iz redova članova Komore predlaže listu nadzornika za redovnu i vanrednu spoljnu kontrolu stručnog rada, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

 1. razmatra stručna pitanja, daje o njima predloge i zauzima stanovišta.

 

 1. stara se o mogućnostima unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga.

 

 1. preduzima mere za suzbijanje nadrilekarstva.

 

 1. prati naučne postupke u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji.

 

 1. obaveštava Upravni odbor o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za

       ostvarenje ciljeva i zadataka Komore.

 

 1. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

Član 36.

 

Poseban odbor za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj lekarskoj praksi:

 

1)       doprinosi kvalitetu, organizaciji i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite.

 

2)       priprema mere i predloge Upravnom odboru Komore za unapređenje javnog zdravlja.

 

3)       prati i  učestvuje u pripremi utvrđivanja standarda, normativa  i mreže primarne zdravstvene zaštite.

 

4)       prati načine raspolaganja državnim zdravstvenim ustanovama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

5)       zastupa interese lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pri ugovaranju sa organizacijama za

             zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima.

 

6)       stara se o uslovima rada i prinadležnostima lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

7)       preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

8)       preduzima mere za suzbijanje rada lekara u formi > sive < ekonomije.

 

9)       pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarenje ciljeva i  zadataka primarne zdravstvene zaštite i Komore.

 

10)   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

Član 37.

 

Poseban odbor za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u državnoj lekarskoj praksi:

 

1)       doprinosi kvalitetu, organizaciji i dostupnosti sekundarne i tercijerne zdravstvene zaštite.

 

2)       prati i učestvuje u pripremi standarda i normativa sekundarne i tercijerne zdravtvene delatnosti.

 

3)       prati načine raspolaganja državnim zdravstvenim ustanovama u sekundarnoj i tercijernoj zdravstvenoj delatnosti.

 

4)       zastupa interese lekara u ovim delatnostima  pred osiguravajućim društvima.

 

5)       stara se o uslovima rada i prinadležnostima lekara u sekundarnoj i tercijernoj zdravstvenoj delatnosti.

 

6)       preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u sekundarnoj i tercijernoj delatnosti.

 

7)       preduzima mere za suzbijanje rada lekara u formi > sive <  ekonomije.

 

8)       Pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva sekundarne i tercijerne zdravstvene zaštite i Komore.

 

9)       Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

Član 38.

 

Poseban odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj  lekarskoj praksi:

       Izdvojeno mišljenje:

Postoji samo poseban odbor za privanu praksu,sažeti član 38 i 39

 

1)       stara se o kvalitetu, organizaciji i dostupnosti privatne lekarske prakse i njenoj usklađenosti sa

       celokupnom zdravstvenom zaštitom.

 

2)       priprema predloge Upravnom odboru za aktivnost Komore na unapređenju standarda, normativa i propisa u oblasti  primarne zdravstvene zaštite u privatnoj lekarskoj praksi.

 

3)       daje mišljenje na opšte akte kojima se propisuju uslovi za obavljanje privatne lekarske

prakse.

 

4)       preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u privatnoj lekarskoj praksi.

 

5)       daje mišljenje na cene zdravstvenih usluga iz privatnog zdravstvenog osiguranja.

 

6)       zastupa interese lekara u privatnoj praksi pri ugovaranju sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i sa drugim osiguravajućim društvima.

 

7)       preporučuje način oglašavanja i isticanja naziva ordinacija privatne lekarske prakse.

 

8)       preduzima mere za suzbijanje rada lekara u formi „ sive „ ekonomije.

 

9)       obaveštava i pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarenje ciljeva  i zadataka privatne prakse i Komore;

 

10)   odlučuje o drugim pitanjima od značaja za uslove rada i rad u privatnoj lekarskoj praksi

 

11)   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore

 

Član 39.

 

Poseban odbor za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u privatnoj  lekarskoj praksi:

 

1)       stara se o kvalitetu, organizaciji i dostupnosti privatne lekarske prakse i njenoj usklađenosti sa

       celokupnom zdravstvenom zaštitom.

 

2)       priprema predloge Upravnom odboru za aktivnost Komore na unapređenju standarda, normativa i propisa u oblasti  sekndarne i tercijerne zdravstvene delatnosti u privatnoj lekarskoj praksi.

 

3)       daje mišljenje na opšte akte kojima se propisuju uslovi za obavljanje privatne lekarske

prakse.

 

4)       daje mišljenje na opšte akte kojima se propisuju uslovi pod kojima lekari iz privatne lekarske

      prakse mogu obavljati poslove iz svoje struke i naučnoistraživački rad u ustanovama državne

      zdravstvene delatnosti.

 

5)       preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u privatnoj lekarskoj praksi.

 

6)       daje mišljenje na cene zdravstvenih usluga iz privatnog zdravstvenog osiguranja.

 

7)       zastupa interese lekara u privatnoj praksi pri ugovaranju sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i sa drugim osiguravajućim društvima.

 

8)       preporučuje način oglašavanja i isticanja naziva privatne lekarske prakse.

 

9)       preduzima mere za suzbijanje rada lekara u formi „ sive „ ekonomije.

 

10)   pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarenje ciljeva  i zadataka privatne prakse i Komore;

 

11)   odlučuje o drugim pitanjima od značaja za uslove rada i rad u privatnoj lekarskoj praksi

 

12)   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore

 

 

 

 

 

 

 

Član 40.

 

Poseban odbor za medicinsku etiku:

 

1)       prati poštovanje pravila Kodeksa medicinske etike od strane članova Komore.

 

2)       prati međunarodne standarde medicinske etike.

 

3)       predlaže izmene i dopune Kodeksa medicinske etike.

 

4)       daje mišljenja i tumačenja o značenju pravila Kodeksa medicinske etike.

 

5)       obaveštava i pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarenje ciljeva  i zadataka Komore;

 

6)       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore;

 

 

Član 41.

 

Poseban odbor za medicinsko obrazovanje:

 

 1. stara se o uslovima i načinima stručnog obrazovanje članova
 2. daje mišljenje i predloge Upravnom odboru za pokretanje inicijative, prema nadležnim organima izvan Komore, u oblasti planova  i programa studija na medicinskom fakultetu, specijalizacija, sticanja naučnih zvanja, pripravničkog  i specijalističkog staža.
 3. u saradnji sa medicinskim fakultetima, Srpskim lekarskim društvom i drugim stručnim udruženjima vodi računa o unapređenju načina licenciranja članova Komore i načina stručnog usavršavanja i razmene stručnih znanja članova.  
 4. daje mišljenje o nostrifikaciji diploma i drugih stepena obrazovanja stranih državljana, stečenih u inostranstvu.
 5. obaveštava i pokreće inicijativu ka Upravnom  odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koji su od značaja za kontinuirano medicinsko obrazovanje članova i ostvarenje ciljeva i zadataka Komore
 6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

Član 42.

 

Poseban odbor za međunarodnu saradnju:

 

       1)  uspostavlja i održava veze sa lekarskim komorama i srodnim udruženjima u inostranstvu.

 

       2)  prati rad međunarodnih medicinskih organizacija.

 

       3)  obaveštava članove o međunarodnim skupovima lekara u zemlji i inostranstvu.

 

       4)  obaveštava i pokreće inicijativu ka Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su

            od značaja za ostvarenje ciljeva  i zadataka Komore.

 

       5)  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

 

 

 

e. Sudovi  časti Komore

 

Član 43.

 

Sudovi časti se obrazuju kao:

 

 1. Sudovi časti prvog stepena pri Osnovnim komorama.

 

 1. Vrhovni Sud časti na nivou Komore Srbije.

 

 

Sud časti prvog stepena je samostalan i nezavisan organ Regionalne Komore koji u prvom stepenu pokreće postupak po prijavi fizičkog ili pravnog lica ili organa Komore i odbacuje ili utvrđuje odgovornost člana Komore.

 

U slučaju utvrđivanja odgovornosti izriče mu mere za disciplinske povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

 

Sud časti  prvog stepena ima predsednika, zamenika predsednika i 5 članova.

 

Sud časti prvog stepena određuje jednog od svojih članova da sprovede istražne radnje.

 

Vrhovni sud časti u drugostepenom postupku odlučuje o žalbama na prvostepene odluke Sudova časti Osnovnih komora

 

Vrhovni sud časti čine predsednik, zamenik predsednika i 10 članova, uvažavajući ravnopravnu zastupljenost Regionalnih komora i državne i privatne lekarske prakse.

 

Način rada i vođenje postupka Sudova časti Komore uređuju se Pravilnicima o radu Sudova časti.

 

Član 44.

 

Radi vansudskog rešavanja sporova između članova Komore, kao i između člana komore i pacijenata, u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti vrši se posredovanje.

 

Postupak posredovanja pokreće se na zahtev strana u sporu.

 

Ulogu posrednika ima Komisija za posredovanje na nivou Regionalnih komora, koja svoj zadatak izvrašava na osnovu Pravilnika o posredovanju.

 

Komisija za posredovanje ima 3 člana

 

Postupak posredovanja okončava se izmirenjem, odnosno sporazumom strana u sporu ili konstatovanjem

da posredovanje nije uspelo.

 

f. Nadzorni odbor

 

Član 45.

 

Nadzorni odbor kao samostalan organ Komore sprovodi nadzor nad finansijskim poslovanjem Komore, ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova i kontroliše raspolaganja sredstvima Komore.

 

Nadzorni odbor ima predsednika, zamenika predsednika i 5 članova, uz uvažavanje ravnopravne zastupljenosti Osnovnih komora i državne i privatne lekarske prakse.

 

Nadzorni odbor radi po Poslovniku o radu Nadzornog odbora, u sednicama koje se održavaju najmanje jednom u šest  meseci.

 

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora.

 

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da sazove sednicu i na zahtev direktora Komore ili jednog člana Nadzornog odbora.

U slučaju da je članovima Nadzornog odbora istekao mandat, a da novi nisu izabrani, postojećim članovima Nadzornog odbora mandat se produžava do izbora novih članova, a najkasnije 90 dana od prestanka mandata.

 

Nadzorni odbor ima pravo uvida u poslovne i finansijske knjige Komore, pravo prisustva, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora na sednicama skupštine, Upravnog odbora, posebnih odbora i Izvršnog odbora Regionalnih komora, kao i druga prava koja su neophodna za obavljanje njegovih zadataka.

 

Za pojedine stručne poslove iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor može angažovati spoljašnje saradnike sa odovarajućom stručnom spremom.

 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara skupštini Komore.

 

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu skupštini, najmanje jednom godišnje.

 

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.

 

VII. DISCIPLINSKI POSTUPAK

 

Član 46.

 

Član Komore disciplinski odgovara ako činjenjem ili nečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

 

Član 47.

 

Član Komore vrši povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore ako:

 

 1. povredi Kodeks medicinske etike.

 

 1. obavlja zdravstvenu delatnost nestručno.

 

    3.   ne ispunjava obaveze člana komore utvrđene zakonom, statutom i drugim opštim aktima Komore.

 

Član 48.

 

Povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore mogu biti 1) lake, 2) teške i 3) osobito teške;

 

Za lake, članu se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

 

1)    opomena.

 

2)    javna opomena.

 

3)    novčana kazna na osnovu člana 43. stav 2. tačka 2. Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

 

Za teške, članu se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

 

1)    novčana kazna.

 

2)    privremeno ograničenje obima i vrste poslova kojima se član Komore bavi.

 

3)    privremeno oduzimanje Licence na osnovu člana 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

Za osobito teške, članu se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

 

1)    privremeno ili trajno ograničenje obima i vrste poslova kojima se član Komore bavi.

 

      2)    privremeno oduzimanje Licence.

 

 1. trajno oduzimanje Licence na osnovu člana 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

Lake, teške i osobito teške disciplinske povrede i disciplinski postupak uređuju se Pravilnikom.

VIII. REGIONALNE KOMORE

 

Član 49.

 

Regionalne komore vrše poverene poslove kao javna ovlašćenja iz člana 10. tačke 29.  10.  11.  13.  14.  15.  16.  i  17. ovog statuta.

 

Regionalne komore ostale poslove i zadatke obavljaju na osnovu članova  28. i  8. Zakona o komorama i člana 11. ovog statuta.

 

Regionalne Komore imaju pečat na kome je uz osnovna obeležja Komore upisano ime područja nadležnosti za koju su formirane.

 

Organi Regionalnih komora su :

 

1.        Skupština

 

2.         Izvršni odbor

 

3.        Predsednik i i dva potpredsednika

 

4.        Posebni odbori

 

5.        Nadzorni odbor

 

6.        Sud časti prvog stepena

 

7.        Komisija za posredovanje

 

Organi Regionsalnih komora biraju se iz redova članova skupštine Regionalne komore.

 

Mandat organa Osnovne komore je 4 godine.

 

Član 50.

 

Skupština Regionalne komore je najviši organ Regionalne komore koju čine  delegati izabrani sa područja nadležnosti Regionalne komore.

 

Delegati za skupštinu Regionalne komore biraju se tajnim glasanjem između više kandidata, po principu 1 na 100, a za Kosovo i Metohiju 1 na 20 upisanih članova sa područja nadležnosti Regionalne komore.

 

Izdvojeno mišljenje :

Broj delegata Regionalne komore iznosi 50 (35 iz državne službe i 15 iz privatne prakse). Izabrani delekati u skupštinu Komore su ujedno i delečati u skupštini Regionalne Komore. Izbori se provode do popune ukupnog broja od 50 u odnosu (35:15).

Stav  o Regionalnoj komori Kosova i Metohije brisati.

 

 

Članovi skupštine Komore su istovremeno i članovi skupštine Regionalne komore sa koje su izabrani.

 

Član 51.

 

Skupština Regionalne komore:

 

a) donosi:

 

1)       godišnji plan i program rada.

 

2)       finansijski plan.

 

3)       poslovnik o svom radu i radu radnih tela koje obrazuje.

 

b) bira i opziva:

 

1)       predsednika i potpredsednika skupštine Regionalne komore.

 

2)       predsednika i dva potpredsednika Regionalne komore.

 

3)       predsednika i članove Izvršnog odbora.

 

4)       članove posebnih odbora.

 

5)       predsednika i članove nadzornog odbora.

 

6)       predsednika i članove prvostepenog Suda časti.

 

7)       predsednika i članove komisije za posredovanje.

 

c)  Bira kandidate za članove Upravnog odbora Komore.

 

 d) odlučuje i rešava:

 

1)       o svim pitanjima dostavljenim od strane Izvršnog odbora.

 

2)       o izveštaju o finasijskom poslovanju Regionalne komore.

 

3)       o drugim izveštajima organa i radnih tela Regionalne komore i Komore.

 

4)       o visini izdvajanja prihoda regionalne komore u Fond uzajamne pomoći članova.

 

5)       o drugim poslovima predviđeni zakonom i ovim statutom.

 

e) predlaže Komori :

 

1.       članove Regionalne komore za odlikovanja.

 

2.       godišnje nagrade članovima Regionalne komore.

 

Za obavljanje određenih poslova skupština Regionalne komore može imenovati komisije i radna tela, utvrđujući njihov sastav i zadatak.

 

Član 52.

 

Izvršni odbor Regionalne komore čine predsednik, dva potpredsednika, predstavnici posebnih odbora i 5 članova.

 

Izvršni odbor Regionalne  komore :

 

1)       sprovodi odluke skupštine Regionalne komore i skupštine Komore Srbije.

 

2)       raspravlja i odlučuje o poverenim poslovima i ostalim poslovima i zadacima iz svoje nadležnosti.

 

3)       donosi godišnje planove i programe svoga rada.

 

4)       donosi finansijski plan i usvaja izveštaj o finansijskom poslovanju.  

 

5)       podnosi izveštaj o svom radu Upravnom odboru Komore.

 

6)       donosi Poslovnik o svom radu.

 

7)       obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa ovim Statutom.

 

Za obavljanje određenih poslova Izvršni odbor Regionalne komore može obrazovati komisije i povremena ili stalna radna tela, utvrđujući njihov  sastav i zadatak.

 

Član  53.

 

Predsednik Regionalne komore rukovodi radom regionalne komore i za svoj rad odgovara skupštini Regionalne komore i skupštini  Komore.

 

Potpredsednike bira skupština Regionalne komore na predlog predsednika Regionalne komore, po jednog iz državne i privatne prakse.            

 

 

Predsednik Regionalne komore:

 

 1. izvršava odluke skupštine Regionalne skupštine.

 

 1. saziva skupštinu Regionalne komore.

 

 1. zaključuje materijalne poslove Regionalne komore uz saglasnost Izvršnog odbora.

 

 1. utvrđuje predloge odluka koje razmatra i donosi Izvršni odbor.

 

 1. organizuje, usmerava i usklađuje saradnju sa državnim organima i drugim državnim i stručnim organizacijama na području nadležnosti Regionalne komore.

 

 1. prima svečane zakletve novoupisanih članova Komore.

 

 1. donosi rešenje o upisu člana u Imenik Komore, na osnovu odluke nadležnog organa Regionalne  komore o tome da li su za to ispunjeni propisani uslovi.

 

 1. donosi rešenje o brisanju člana iz Imenika komore.

 

 1. obavlja i druge poslove određene ovim statutom i zakonom

 

Član 54.

 

Posebni odbori Osnovnih komora su :

 

 1. Odbor za stručna pitanja i stručni nadzor

 

 1. Odbor za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj  praksi

 

 1. Odbor za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi

 

 1. Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

 

 1. Odbor za sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

 

 1. Odbor za medicinsku etiku

 

 1. Odbor za medicinsko obrazovanje

 

Posebni odbori imaju predsednika, potpredsednika i 10 članova, uz ravnopravnu zastupljenost predstavnika državne i privatne lekarske prakse, sem u odborima za državnu i privatnu praksu.

 

Rad odbora se uređuje Poslovnikom o radu Odbora.

 

Član 55.

 

Nadzorni odbor Regionalne komore vrši nadzor  nad finansijskim radom Regionalne komore.

 

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana.

 

IX. STRUČNA SLUŽBA KOMORE

 

Član 56.

 

Administrativne, pomoćne i druge poslove za potrebe Komore obavljaju  stručne službe  Komore i stručne službe Regionalnih komora.

 

Stručna služba Komore:

 

1)       obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe organa Komore i za Komoru u celini;

 

2)       obavlja ostale poslove u skladu sa ovim statutom i opštim aktima Komore.

Organizacija i rad stručne službe Komore i stručnih službi Regionalnih komora utvrđuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji stručne službe Komore.

 

Zaposleni u stručnoj službi imaju sva prava i dužnosti utvrđene Zakonom o radu, ovim statutom i odlukama organa Komore.

 

Radom stručne službe rukovode sekretar Komore i sekretari Regionalnih komora.

 

Sekretar Komore je lice koje ima visoku stručnu spremu, zapošljava se na osnovu konkursa i Zakona o radu i za svoj rad odgovara direktoru Komore i Upravnom odboru, odnosno predsedniku i Izvršnom odboru Regionalne komore.

 

Sekretar Komore, odnosno sekretar Regionalne komore:

 

1)       organizuje radstručne službe.

 

2)       pruža administrativnu pomoć direktoru Komore, odnosno predsedniku Regionalne komore.

 

3)       prati propise i zakone koji su u vezi sa radom Komore.

 

4)       stara se o pripremi sednica organa Komore i o izvršenju odluka i drugih poslova tih organa.

 

5)       prisustvuje sednicama skupštine i Upravnog odbora, odnosno Izvršnog odbora Regionalne

      komore i ima pravo da prisustvuje sednicama i svih drugih organa i tela u Komori.

 

6)       obavlja i druge poslove koje mu se povere odlukama organa Komore i Regionalnih komora.

 

X. OPŠTI AKTI KOMORE

 

Član 57.

 

Opšti akti Komore su Statut, Kodeks medicinske etike, pravilnici, poslovnici i drugi opšti akti.

 

Opšti akti Komore moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.

 

Inicijativu za donošenje ili izmenu opštih akata iz stava 1. ovog člana može podneti svaki organ Komore ili Izvršni odbor Regionalne komore.

 

Statut Komore i drugi opšti akti objavljuju se u glasilu Komore.

 

Statut Komore se objavljuje i u „ Službenom glasniku Republike Srbije “.

 

Statut i drugi opšti akti menjaju se ili  dopunjuju na način određen za njihovo donošenje.

 

Opšti akti, osim statuta,  iz stava 1. ovog člana stupaju  na snagu danom donošenja.

 

XI. FINANSIRANJE KOMORE

 

Član 58.

 

Sredstva za finansiranje rada Komore obezbeđuju se:

 

1.       od članarine.

 

2.       naknade za upis u Imenik Komore.

 

3.       naknade za izdavanje i obnavljanje Licence. 

 

4.       naknade za izdavanje uverenja i drugih dokumenata Komore. 

 

5.       poklona i legata.

 

6.       drugih izvora sredstava u skladu sa Statutom i Zakonom.

 

Član 59.

 

Sredstva za obavljanje povrenih poslova i drugih poslova i zadataka Komore vode se na računu Komore i to tako da:

 

 1. Na osnovu Zakona o komorama, član 33. stav 4. i člana 58. tačka 3. ovog statuta, sredstva od nadoknade za izdavanje i obnavljanje Licence uplaćuju se na račun Komore.

 

 1. Sredstva za obavljanje poverenih poslova i drugih poslova i zadataka Komore iz člana 58. tačke 1.  2.  4.  i   6. ovog statuta uplaćuju se na podračune Regionalnih komora.

 

 1. Legati i pokloni iz člana 58. tačka 5. ovog statuta vode se na posebnom podračunu Komore.

 

Regionalne komore su dužne da participraju u troškovima rada Komore, srazmerno broju članova, u slučaju da Komora iz svojih sredstava nema dovoljno izvora za pokrivanje svojih troškova, a na osnovu predviđenih prihoda i rashoda Komore za kalendarsku godinu.

 

Sredstva pribavljena iz legata ili poklona ne mogu se koristiti za pokrivanje troškova rada Komore sem ako ih poklonodavac ili legatar nije za to namenio.

 

Naredbodavac za upotrebu stredstava Komore jeste direktor Komore, a izuzetno lice koje on ovlasti.

 

Naredbodavac za upotrebu sredstava Regionalne komore je predsednik Regionalne komore, a izuzetno lice koje on ovlasti.

 

O stanju sredstava Komore i sredstava Regionalnih komora sastavljaju se periodični obračuni i završni račun za svaku kalendarsku godinu.

 

Regionalne komore na posebnim podračunima vode sredstva iz Fonda namenjenog za uzajmanu pomoć članovima Komore.

 

Formiranje sredstava i način korišćenja sredstava iz Fonda za uzajamnu pomoć članovima Komore uređuje se posebnim Pravilnikom.

 

XII. JAVNOST RADA KOMORE

 

Član 60.

Rad Komore je javan.

 

Javnost rada Komore obezbeđuje se javnošcu sednica organa Komore i drugih tela Komore i skupova u Komori, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

 

Komora ima svoju prezentaciju na Internetu.

 

Organi ili tela Komore mogu isključiti ili ograničiti javnost sednice ili skupa, kada to nalaže Kodeks medicinske etike ili  kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.

 

Komora redovno upoznaje svoje članove sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugim skupovima u Komori putem glasila Komore.

 

XIII. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA KOMORE

 

Član 61.

 

Sve odluke i rešenja o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti člana Komore obavezno se, u pisanom obliku, dostavljaju članu Komore sa poukom o pravnom leku.

 

Komora štiti profesionalni integritet i pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Srbije. 

 

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 62.

 

Rok za podnošenje zahteva za upis u Imenik članova Komore i izdavanje Licence je tri meseca od početka rada  Komore.

 

Član 63.

 

Članovi skupštine Komore izabrani sa teritorije nadležnosti Regionalnih komora, dužni su da obave poslove na formiranju Regionalnih komora u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

 

U cilju pripreme početka rada Komore na poverenim poslovima, izabrani članovi skupštine Komore sa teritorije nadležnosti Regionalne komore, izabraće predsednika i Izvršni odbor Regionalne komore i formirati komisiju za prijem i evidenciju upisanih članova.

 

Dopunski izbori za članove skupštine Regionalnih komora, izbor članova Posebnih odbora, Suda časti prvog stepena i komisije za posredovanje obaviće se nakon upisa članstva.

 

Smatra se da je Regionalna komora formirana imenovanjem organa iz stava 3. ovog člana .

 

U slučaju prekoračenja roka iz stava 1. ovog člana, Upravni odbor Komore imenovaće privremene organe Regionalnih komora.

 

Komora počinje sa obavljanjem poverenih poslova danom formiranja svih Regionalnih komora.

 

Član 64.

 

Postojeća Lekarska komora Vojvodine, osnovana Odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa svojim sredstvima, imovinom i članstvom do 28.6.2006 godine, nastavlja sa radom kao ogranak Komore – Regionalna komora Vojvodine ukoliko, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog statuta, donese odluku o transformaciji u Regionalnu komoru Lekarske komore Srbije i prihvatanju ovog statuta i drugih opštih akata Komore.

 

U slučaju da Lekarska komora Vojvodine ne donese odluku iz stava 1. ovog člana pristupiće se formiranju ogranka Komore – Regionalne komore Vojvodine na način propisan ovim statutom.

 

Izdvojeno mišljenje

Predlog da se ovaj član briše.

 

Član 65.

 

Statut se objavljuje u glasilu Komore.

 

Statut stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u „ Službenom glasniku Republike Srbije ,a objavljuje se nakon pribavljanja saglasnosti na članove Statuta koji se odnose na javna ovlašćenja od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

 

 

U Beogradu, 20.9.2006.